O nas

FundacjaMagazynKultury-logoQ

Magazyn Kultury

Zlokalizowany jest przy ul. Józefa 17 na krańcach Kolanka No 6. Poprzez nierozerwalną współpracę Magazynu i Kolanka No 6 powstało miejsce,  w którym „sporo się dzieje…”.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP). Każda pomoc, bez względu na skalę, ma dla nas znaczenie. Możesz angażować się w naszą działalność poprzez „mechanizm jednego procenta” – przekazując na rzecz FUNDACJI 1% podatku dochodowego.

RACHUNEK: 29 1500 2279 1222 7000 0103 0000   KRS:0000362897

Fundacja Magazyn Kultury to inicjatywa, której celem  jest promowanie szeroko pojętej kultury i sztuki, na tym polu sprawnie działamy od połowy 2010 roku. Organizujemy wystawy, koncerty, projekcje filmowe, slajdowiska, slamy poetyckie, spotkania podróżników, wernisaże, warsztaty i wiele innych.

Magazyn Kultury to przede wszystkim ludzie! Nasza fundację tworzy ekipa oddanych i zaangażowanych wolontariuszy i współpracowników których prace koordynuje Maja Szyma. Ich wsparcie, chęć pomocy, a przede wszystkim dobra energia motywują do pracy i inspirują do nowych pomysłów i niepohamowanej chęci ich realizacji.

Fundacja nie istniałaby, gdyby nie wsparcie i dobra współpraca z artystami, twórcami,  animatorami kultury i ludźmi zaangażowanymi w działalność trzeciego sektora. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi nieformalnymi inicjatywami realizując wspólnie różne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, czy artystyczne.

Preferujemy kontakt mailowy przez:? info@magazynkultury.pl,? telefon do menedżerki: 602 729 519.

O bieżących wydarzeniach informujemy przez Facebooka Magazynu Kultury.

Statut Fundacji Magazyn Kultury

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja Magazyn Kultury zwana dalej „Fundacją” ustanowiona zostaje przez Adama Ziarkowskiego i Barbarę Ziarkowską, zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy Placu Wolnica 11/1, przed notariuszem Radosławem Chorabikiem dnia 3 sierpnia 2010 r., repertorium A nr 3320/2010.

§2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci.

§3.

Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Kraków. Fundacja działa
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5.

Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i filie.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§6.

Fundacja prowadzi działalność statutową wyłącznie na rzecz ogółu społeczności
w zakresie dotyczącym realizacji zadań publicznych na rzecz tegoż ogółu.

§7.

Celem Fundacji w sferze zadań publicznych jest:

1. ochrona, rozwój, kształtowanie, kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji,

2. wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki w tym
z dziedziny filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii i literatury i innych,
3. działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych
4. ochrona i rozwój kultury i tradycji mniejszości narodowych,

5. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6. działanie na rzecz integracji europejskiej,

7. propagowanie twórczej działalności młodych artystów,

8. inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych.

9. działania na rzecz promocji idei patriotyzmu i kultywowanie historii narodu polskiego.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji filmowych, przedstawień teatralnych,

2. promowanie twórczej działalności artystów i zespołów,

3. organizację festiwali, koncertów, wystaw promujących kulturę różnych narodów Europy i świata,

4. organizację kursów, szkoleń w zakresie artystycznym i ogólnym,

5. realizację projektów plastycznych i fotograficznych, promocję artystów i wydarzeń kulturalnych,

6. realizacje i wydawanie nagrań muzycznych,

7. produkcję filmową, telewizyjną, teatralną i multimedialną,

8. działalność charytatywną,

9. promowanie młodych artystów,

10. pozyskiwanie środków unijnych,

11. pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych,

12. pozyskiwanie darowizn, dotacji i innych przysposobień na rzecz Fundacji,

13. organizację przedsięwzięć mających na celu promowanie idei patriotyzmu
i kultywowania historii polskiego narodu.

§9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzech tysięcy) złotych oraz nabyte przez Fundacje w czasie jej działania pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości.

Fundacja jest otwarta; może przyjmować w drodze darowizny, dotacji, spadku lub zapisu od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych – polskie i obce wartości dewizowe, rzeczy ruchome i prawa majątkowe. Wartości te powiększają majątek Fundacji. Rzeczy ruchome mogą być zbyte bądź przekazane nieodpłatnie na własność Fundacji.

Majątek Fundacji jest jego własnością. Źródłami powstania majątku Fundacji mogą być ponadto dochody z majątku, dochody z operacji finansowych; subwencje; przekazywane przez osoby fizyczne, odpisy podatku dochodowego; nawiązki orzekane przez sądy karne; inne wpłaty dokonywane na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. odsetek bankowych

2. dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

3. dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,

4. zbiórek i imprez publicznych,

5. z kapitału funduszu założycielskiego.

§13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

Rada Fundacji
§14.

Organami Fundacji są Rada Fundacji, zwana dalej Radą i Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§15.

Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 2 do 10 członków.

W skład pierwszej Rady wchodzą:

Barbara Ziarkowska

Adam Ziarkowski

§16.

Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniotwórczych, stanowiących i nadzorczych, przy czym nie podlega w ramach tychże uprawnień
– Zarządowi w żadnym zakresie, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§17.

1. Rada dokonuje uchwałą – w drodze kooptacji – wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi dla realizacji celów Fundacji.

2. Rada dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji. Pierwszą Radę stanowią Fundatorzy.

3. Członków Rady powołuje się na 2 letnią kadencje, z tym zastrzeżeniem,
iż Fundatorzy są dożywotnimi Członkami Rady, chyba że sami złożą rezygnację.
4. Jeśli Rada, będzie liczyła więcej niż 3 członków to na pierwszym posiedzeniu w takim składzie wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

5. Do Rady mogą zostać powołani Członkowie Honorowi w liczbie maksymalnie 15 (piętnastu). Członkom Honorowym nie przysługuje prawo głosu.

§18.

1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą wygaśnięcia kadencji, odwołania lub śmierci.
2. Rada odwołuje członka w następujących przypadkach:

a/ złożenia rezygnacji,

b/ podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,

c/ choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d/ nienależytego wypełnienia funkcji członka Rady,

e/ istotnego naruszenia postanowień Statutu,

f/ działań sprzecznych z prawem,

g/ działań zmierzających do wyrządzenia szkody Fundacji.

§19.

1. Rada obraduje na posiedzeniach, z których każdorazowo sporządza się protokół podpisany przez wszystkich aktualnych członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. Treść uchwał Rady ujęta jest w protokołach sporządzanych z jej posiedzeń.

§20.

Do zadań Rady Fundacji należy:

a/ nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

b/ występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

c/ opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

d/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

e/ uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;

f/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium;

g/ wybór i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, i stanowienie o ich wynagrodzeniu;

h/ zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji.

i/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§21.

1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy 1 z dnia 3 marca 2000 r. o „wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.”

2. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Członka Rady lub, jeśli zostanie powołany, Przewodniczącego Rady fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

3. W posiedzeniach Rady bierze udział członek Zarządu, o ile zostanie zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do złożenia wyjaśnień.

4. Do udziały w posiedzeniach Rady mogą być także zaproszone osoby
i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

5. Jeśli skład rady jest dwuosobowy to uchwały Rady są podejmowane jednomyślnie. Przy składzie Rady wynoszącym od 3 do 10 członków uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków w tym przynajmniej jednego z Fundatorów i Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli ci ostatni dwaj zostali powołani na mocy przepisów niniejszego Statutu.

6. Każdy członek Rady posiada jeden glos. Osoby wymienione w punkcie 3 i 4 powyżej oraz Członkowie Honorowi nie mają prawa do głosowania.

Zarząd Fundacji
§22.

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków. Jego kadencja trwa jeden rok, zaś Prezesa Zarządu i jego członków powołuje i odwołuje Rada.

2. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.

3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:

Barbara Wadach – prezes

4. Fundatorzy nie mogą zostać członkami Zarządu.

§23.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
2. Rada odwołuje członka Zarządu w szczególności w następujących przypadkach:
a/ złożenia rezygnacji;

b/ podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu;

c/ choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowani: funkcji;

d/ nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;

e/ istotnego naruszenia postanowień Statutu;

f/ działań sprzecznych z prawem;

g/ działań zmierzających do wyrządzenia szkody Fundacji.

§24.

Gdy w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, członkowie zarządu wybierają ze swego grona Vice-Prezesa i Członka Zarządu.

§25.

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przez przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu do kompetencji Rady.
2. Zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń przenoszących jednorazowo wartość 5000 (pięć tysięcy) złotych netto, wymaga uzyskania przez Zarząd pisemnej zgody Rady Fundacji.

§26.

Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, i składa w tym zakresie stosowne oświadczenia,
4. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 27.

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani.

Zasady ich wynagradzania ustala Rada uchwałą.

§28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością, głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§29.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział V
Działalność Fundacji

§30.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§31.

Za zgodą Rady Zarząd ustala rozmiary i formy zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

§32.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

§33.

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś cały jej dochód przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §8 ust. l statutu.
2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie nie stanowiącym prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.
3. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
d) kupować na szczegóInych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 34.

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

§35.

Rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§36.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie jeden
z celów Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra sprawującego nadzór nad działalnością fundacji.

§37.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Rozstrzygniecie w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada po konsultacji
z Zarządem.

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd, po zatwierdzeniu kandydata przez Radę.

§38.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§39.

Statut wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2010 roku.